Interessekartlegging - Fjellstølbakkin og Øyrefjellvegen

Interessekartleggingen er kommet i stand etter initiativ hytteiere i det aktuelle området. Sør Aurdal Energi har avgrenset området basert på bebyggelsestetthet, tekniske forutsetninger og vurdering av grensekostnader.

Interessekartleggingen stenges 30.4.2021

OPPDATERT INFORMASJON OM PROSESSEN VIDERE FINNER DERE HER>>

___

Brev med henvisning til spørreskjema er sendt ut til eierne av de aktuelle eiendommene (se adresseliste). Der eiendommen har flere hjemmelshavere, har vi sendt til kun én.

Dette er en kartlegging, og vi må ta forbehold om følgende

  • Det må gis tillatelse fra grunneiere til etablering av nødvendige anlegg
  • Det må gis tillatelse for framføring av kabel fra lokal planmyndighet, og planen må sendes på høring hos Fylkesmannen i Innlandet.

Interessekartleggingen vil avgjøre om vi skal gå i gang med avklaring av disse forbeholdene.

Dersom vi har tilslutning som kan finansiere utbygging innen utgangen av mars 2021, kan det være mulig å iverksette videre prosjektering med mulighet for oppstart med anleggsarbeider allerede i inneværende år. Estimert anleggsperiode er to «barmarsksesonger» inklusive opprydding.

 

Aktuell utbygging - tekniske forutsetninger for prosjektering og kalkyle

Alle inntak er dimensjonert for 4 x 32 A / 415V forsyning. 
Maksimalt effektuttak per enhet vil da være ca 23 kW.

Utbyggingskostnader

Foreløpig prosjektering viser at fellesanlegg for i skissert utbygging til 44 adresser vil omfatte:

  • 0,8 km med høyspent kabel samt tilknytning til eksisterende nett ved T266 i Øytjednhaugen
  • 1 nettstasjon (kiosk med transformator)
  • 1,6 km med lavspent fellesanlegg
  • 13 kabel-fordelingsskap

Total utbyggingskostnad for fellesanlegg er estimert til ca. 2 44 Mkr per januar 2021.

Op Tekst Beløp i hele 1000 kr
+ Estimert materiell og montørarbeid i HS-anlegg 445 
+ Estimerte materiell, montørarbeid og anleggskostnad
for nettstasjon
200 
+ Estimerte materiell og montørkostnader felles LS-anlegg 598 
+ Ekstern maskinentreprenør 1 022 
+ Prosjektering og anleggsledelse 182 
= Sum estimert utbyggingskostnad

2 447 

Den enkelte deltakers estimerte andel i fellesanlegg er om lag kr 60 000 basert på 41 deltakere. Prisene i tabellen over er beregnet med utgangspunkt i mengdespesifikasjoner og budsjettpriser.  Utstrekningen er vist på vedlagte kart. 

Kundespesifikt anlegg kommer i tillegg til ovennevnte priser. Dette omfatter kabel og grøft fra kabelskap til inntaksskap (NEK399), samt kortslutningssikringer og måler. Dette blir del av detaljprosjekteringen om utbyggingen lar seg realisere. 

Merk: Når interessekartleggingen er avsluttet, vil vi prosjektere anleggene på nytt med formål om å tilpasse utbyggingen kapasitetsmessig og kostnadsoptimalt til de som har vist interesse. Deretter vil vi gå ut med konkret tilbud om utbygging til disse. Det vil ikke bli reservert kapasitet i kabelnett, skap eller transformator for de som ikke deltar.

Omramming i kartet under viser området som er tatt inn i teknisk-økonomisk vurdering (større kart på egen side)

2021 01 Fjellstoelbakkin Omraade

Brev om kartlegging er sendt ut til eiere av eiendommer med etablert bebyggelse og adresse.

Kart som viser foreløpig plassering av kabelskap finner du her