Forbruksavgift for elektrisk kraft

SAE har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) fra våre nettkunder på vegne av Skatteetaten. Elavgiften blir derfor en del av nettleien.

 

Elavgiften blir hvert år fastsatt av Stortinget. Dette er i hovedsak en fiskal avgift, noe som betyr at formålet er å skaffe inntekt til staten. Men avgiften skal også bidra til redusert straumforbruk. Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruk.

 

Avgift gjeldende fra 1. januar 2021

øre/kWh (eks mva)

Full avgift

16,69

Redusert avgift

0,546

 Avgiftsplikten omfatter forbruk av elektrisk kraft, også den kraft som leveres uten vederlag eller uttas til eget avgiftspliktig forbruk hos nettselskap, transportør eller produsent.

Forbruk til produksjon av fjernvarme, industri- og bergverksproduksjon har krav på redusert avgift. Det blir gitt fritak fra elavgiften til produksjon i veksthus som har elektrisk varmeanlegg og til visse typer kraftintensive prosesser. Kraft levert direkte til sluttbruker og som er produsert fra energigjenvinningsanlegg og mikrokraftverk under 100 kVA har også rett på fritak. 
I hovedregelen kreves full forbruksavgiftssats for all elektrisk energi levert til næringsvirksomhet.  Retningslinjer for redusert sats, fritak og unntak fra hovedregelen er beskrevet i Forskrift om særavvgifter av 11.desember 2001. 

Du har selv ansvaret for å dokumentere dine rettigheter

Som forbruker har du selv ansvar overfor skatteetaten for å betale rett avgiftssats, og dokumentere din rett til fritak eller redusert avgift. Dokumentasjonen sender du hvert år til ditt lokale nettselskap. Spørsmål retter du til Skatteetaten, som forvalter regelverket. Mer informasjon om regelverket rundt elavgiften finn du i Skatteetaten sitt avgiftsrundskriv for elektrisk kraft 2017.

Er du bruker av et fellesabonnement uten selv å ha direkte kundeforhold til nettselskapet, har du samme rettigheter og plikter som andre. Dokumentasjon fra hver bruker tilkoplet felles kundeforhold skal signeres, og sendes inn samlet til nettselskapet.

Henvisninger

Forbruksavgiften til Staten er hjemlet i Lov om særavgifter av 19. mi 1933 nr 11. 
Les mer her>>

Retningslinjer for innkreving av forbruksavgiften er gitt i Forskrift om særavgifter av 11. desember 2001 nr 1451
Les mer her>>

Fra 1. januar 2021 er ordinær sats for forbruksavgift 16,69 øre/kWh ekskl. mva som er fastsatt i Stortingets avgiftsvedtak.
Les mer her>>

 

Mer informasjon kan også leses på nettsidene til Skatteetaten.